ناب ترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی درخواست خود را ارسال نمایید.

5- پروژه آماده فیش برداری: با موضوع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ - شامل 20 فیش با فرمت ورد (Word) و مجزا به همراه منابع

5- پروژه آماده فیش برداری: با موضوع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بزرگ - شامل 20 فیش با فرمت ورد (Word) و مجزا به همراه منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين مقاله ابتدا مروري بر تعاريف و مفاهيم فرآيند ، سيستم، سازمان، سينرژي(هم افزايي) داشته و سپس به مفهوم استراتژي، برنامه ريزي، فرآيند برنامه ريزي استراتژيك و نهايتاً پايش و نظارت استراتژيك به‌صورت اجمالي اشاره گرديده است. در ادامه از ميان چند مدل مشهور برنامه ريزي استراتژيك كه توسط فرد آر. ديويد، هاكس و ماجلف، پيرس و رابينسون ارائه گرديده است، مدل پيرس و رابينسون به دليل جامعيت بيشتر ملاك عمل قرار گرفته و اجزاء و عناصر آن تشريح مي گردد و متناسب با نياز واحدهاي آموزشي، اصلاحات و اضافاتي بر آن‌ها صورت مي پذيرد و در نهايت با اقتباس از اين مدل، الگويي مناسب براي فرايند برنامه ريزي و نظارت استراتژيك آموزشي در سازمانها ارائه مي گردد.

محور اصلي اين مقاله، شناسايي عوامل مؤثر بر سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادي و تاثير مديريت سرمايه در گردش كه شامل تعامل با تامين كنندگان و خريداران كالاهاي شركت در زنجيره تامين مي شود، بر روي سودآوري و ن قدينگي به عنوان دو فاكتور مهم عملكرد مالي است. لازم به ذكر است اين مقاله تحقيقي تحليلي توصيفي است كه به مرور ادبيات موجود در اين زمينه مي پردازد.

هدف از اين مقاله معرفي ،« اقتصاد هزينه مبادله» تبيين شيوة عملياتي و بکارگيري آن در کارهاي تجربي است. در واقع، اين مقاله پاسخي به اين پرسش است که مدعيان نهادگرايي و طراحان مفهوم هزينه مبادله، چگونه از اين مفهوم در عمل استفاده ميکنند؟ و در مطالعات تجربي به کار مي برند و آيا اساساً آن‌ها شيوه منسجمي براي پرداختن به موضوعات خود دارند يا به داستان سرايي مي پردازند؟

اقتصاد نهادگراي جديد به دو شاخة اصليِ محيط نهادي و ترتيبات نهادي تقسيم شده است. اقتصاد هزينة مبادله شاخة ترتيبات نهادي آن محسوب ميشود و «ويليامسن» آن را با مسئلة سازمان دهي مرتبط مي کند. آغاز اين رويکرد به مقالة ماهيت بنگاه ب« کوز»رمي گردد و ايدة آغازين آن اين است که بنگاه نبايد به منزلة يک تابع توليد و بنيان فني در نظر گرفته شو د؛ بلکه آنرا بايد يک ساختار سازمان دهي محسوب کرد. اقتصاد هزينة مبادله درصدد عملياتي کردن مفهوم هزينه مبادله است و براي اين منظور از ايدة بنگاه به منزلة يک ساختار سازمان دهي بهره برده، فرضیه ترازسازی تبعیض آمیز را گسترش داده است.

در این مقاله ، تابع سرمایه گذاری خصوصی در ایران به‌منظور بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه گذاری خصوصی برآورد شده است . برای محاسبه ی ریسک سرمایه گذاری، از شاخص ریسک مرکب از آمار سالانه ی منتشره ی مؤسسه یIBC  استفاده شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 84-63 با استفاده از مدل خود توضیح برداری ( VAR ) به روش هم جمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با نرم افزار مایکروفیت انجام شده است . نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری تأثیر معنی داری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد . به طوری که یک واحد افزایش در شاخص ریسک سرمایه گذاری ( ریسک مرکب )، به طور متوسط سرمایه گذاری خصوصی در ایران را به میزان 22/0 میلیارد ریال کاهش می دهد.

در اين مقاله ضمن بررسي کلي رقابت‌پذیری در سطوح ملي و صنعت، به بررسي عمقي آن در سطح بنگاه خواهيم پرداخت. از جنبه رويکرد بررسي، عمدتاً بر اساس دو رويکرد محتوايي و فرايندي به شناسايي رقابت‌پذیری پرداخته‌شده است، بر مبناي رويکرد اول در شناسايي رقابت‌پذیری همواره بايد بر نيازهاي بازار و محيط تأکید شود درحالی‌که در رويکرد دوم، بجاي تمرکز بر تحليل رقابت، فرايند دستيابي به شرايط رقابتي مورد توجه قرار می‌گیرد. در اين مقاله در قالب بعد يا جنبه سوم شناسايي رقابت‌پذیری، مؤلفه‌های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تأثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه اين است که يکسري از مؤلفه‌ها که در سطح ملي به عنوان مؤلفه‌های تشکيل دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مؤلفه‌های تأثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مؤلفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مؤلفه‌های تأثیرگذار تلقی می‌شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملي به عنوان مؤلفه‌های تشکيل دهنده باشند.

هدف از اين مقاله ارائه يك مدل تصميم گيري چند شاخصه جهت برون سپاري فرآيندهاي شركت آذين تنه مي باشد. جهت ارائه اين مدل، پس از انجام تحقيقات مقدماتي و مستندات علمي، 19 شاخص تاثيرگذار بر انتخاب تايمن كننده در فرآيند برون سپاري استخراج گرديد و با اعمال نظرات خبرگان صنعت از ميان اين شاخصها، 4 شاخص سازگاري، هزينه، كيفيت و شهرت و اعتبار تامين كننده به دليل اهميت بالاي آنها مبناي مطالعه و انتخاب استراتژي برون سپاري شركت آذين تنه گرديد. با توجه به ویژگی‌های خاص روش فرآيند تحليل شبكه اي ازجمله قابليت استفاده در محيطهاي مطمئن و وجود ارتباط بين معيارها از اين روش جهت اولويت بندي سه گزينه برون سپاري به‌صورت نزديك، برون سپاري به‌صورت دور و عدم انجام برون سپاري استفاده گرديد. در پايان نتايج مطالعه حاكي از آن بود كه برون‌سپاری به‌صورت نزديك نسبت به برون‌سپاری به‌صورت دور و عدم انجام برون‌سپاری از امتياز بالاتري برخوردار بوده و در اولويت قرار دارد.

در مقاله حاضر، 10 گروه برتر از کالاها و خدمات داراي توانمندي منطقه‌ای در 10 استان داراي بیشترین تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی و بررسی می‌شوند. روش شناسایی 10 گروه برتر کالاها و خدمات مزیت دار ، روش امتیاز استاندارد شده و شاخص ناموزون موریس می‌باشند که بیشترین سنخیت را با شاخص‌های کلیدي تصمیم‌گیری در بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند. در نهایت راهکارها و توصیه‌های سیاستی بر اساس گروه‌های کالایی شناسایی شده مطرح‌شده‌اند که ازجمله می‌توان به استفاده از روش‌ها و ساختارهاي حمایتی مختلف با توجه به تفاوت صنایع و در نظر داشتن شکل‌های مشخص و دقیق سیاستی به‌جای اشکال کلی و مبهم اشاره کرد.

این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد این طرحها، به بررسی نقش اعتبارات بنگاه هاي زودبازده در رشد بهره وري کسب و کارهاي کوچک و متوسط بخش کشاورزي طی دوره 88-86 پرداخته است. براي بررسی این موضوع بنگاه هاي زودبازده به بهره برداري رسیده در صنعت زنبورداري و دامپروري شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماري انتخاب (گروه تیمار) و با گروهی دیگر از بنگاه هاي این دو صنعت که از اعتبارات بنگاه هاي زودبازده استفاده نکرده اند (گروه شاهد) با استفاده از روش جورسازي و شاخص مالم کوئیست مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه پرداخت اعتبارات در این دو صنعت تاثیر معنی داري بر کارایی مدیریتی (ترکیب صحیح عوامل تولید) و بهبود تکنولوژیکی نداشته اما سبب رشد کارایی مقیاس، رشد کارایی فنی و در نتیجه رشد بهره وري کل عوامل تولید در بنگاه هاي دریافت کننده این اعتبارات شده است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
5--Fish-nevisi_628237_2027.zip12.6 MB